IJALP Vol 11

Journal of Chinese Language and Computing

An International Journal of
The Chinese & Oriental Languages Information Processing Society

Volume 11, 2001

01001 The Implementation of An Intelligent Pinyin-Hanzi Conversion System, Wan Jiancheng, Lu Zhijian.

01002 The Construction of Semantic Knowledge Repository and Semantic Analysis Based on Chinese Bi-gram Relation and Category, Jianchen Wang, Aijun Wang.

01003 Study on Automatic Spelling Check and Correction, Li Jianhua and, Wang Xiaolong.

01004 Chinese Language Model Adaptation and Its Application in Large-Scale Input Data, Li Yuanxiang, Ding Xiaoqing, Liu Changsong.

01005 A Knowledge-based Approach to Topic Identification, Zhu Jingbo, Yao Tianshun.

01006 A Chinese speech synthetic system based on TD-PSOLA, Yunbiao XU, Xin SONG, Masahiro ARAKI, Yasuhisa NIIMI.

01007 Information Extraction and Integration on Web, Wu Lide, Huang Xuanjing, Xia Yingju, Lian li, Hu Tian.

01008 Some Experience in the Development of the Large Scale Tagged Chinese Corpus, Yu Shiwen, Duan Huiming, Zhu Xuefeng, Yasuhito Tanaka.

01009 Teaching of Chinese as Foreign Language, Zhishan Wu, Xiaojun Zhou, Juan Xu, Pu Zhang.

01010 Some grammatical factors to determine the segmentation element, Zhiwei Feng.

01011 Establishing a Thesaurus of Chinese Characters, Shiyong Kang, Maosong Sun, Hairun Liu.

01012 Correction of Erroneous Characters in Chinese Sentence Analysis, Andi Wu, George Heidorn, Zixin Jiang, Terence Peng.

01013 Decoding and Knowledge Match in Natural Language Communication, Xu Jie.

01014 Introduction to Chinese Concept Dictionary, Yu Jiangsheng, Yu Shiwen, Liu Yang, Zhang Huarui.