The 13th International Symposium on Chinese Spoken Language Processing (ISCSLP 2022)


11-14 December 2022, SingaporePresentation Videos

The page contains the following archives of the presentations:

Keynote speeches

 

Keynote 1: Advancing end-to-end automatic speech recognition and beyond(Slides, Video)
Speaker: Dr Jinyu Li, Partner Applied Science Manager, Microsoft

 

 

Keynote 2: Recent progress in code-switch Singapore English+Mandarin large vocabulary continuous speech recognition (Slides, Video)
Speaker: Prof Eng Siong Chng, Associate Professor, Nanyang Technological University

 

 

Keynote 3: Automated Assessment and Feedback: the Role of Spoken Grammatical Error Correction (Slides, Video)
Speaker: Kate Knill, Principal Research Associate, Cambridge University

 

Tutorials

 

Tutorial 1: Exploring the Frontier of Large-Scale Semi-Supervised Learning for Speech Processing (Slides, Video)
Presenters: Yu Zhang, Bo Li, Daniel Park, Google

 

 

Tutorial 2: TorchAudio Tutorial (Slides, Video)
Presenters: Xiaohui Zhang, Zhaoheng Ni, Jeff Hwang, Caroline Chen, Meta

 

 

Tutorial 3: Towards Solving Cocktail Party Problem with Artificial Intelligence (Slides, Video)
Presenters: Dr. Chenglin Xu, Kuaishou Technology

 

 

Tutorial 4: Quantum Machine Learning for Speech Processing: from Theoretical Foundations to Practices (Slides, Video)
Presenters: Prof. Jun Qi, Fudan Unversity, Shanghai, China; Huck Yang, Ph.D. candidate, Georgia Insitute of Technology, Atlanta, GA, USA

 

 

Tutorial 5: Recent Advances on Automatic Dialogue Evaluation(Slides, Video)
Presenters: Luis Fernando D’Haro, Universidad Polit_ecnica de Madrid; Chen Zhang, National University of Singapore

 

Grand Challenges

Challenge 1 

Conversational Short-Phrase Speaker Diarization Challenge (CSSD)

GC1.1 126 The Conversational Short-phrase Speaker Diarization (CSSD) Task: Dataset, Evaluation Metric and Baselines

Gaofeng Cheng, Yifan Chen, Runyan Yang, Qingxuan Li, Zehui Yang, Lingxuan Ye, Pengyuan Zhang, Qingqing Zhang, Lei Xie, Yanmin Qian, Kong Aik Lee and Yonghong Yan

GC1.2 129 Spectral Clustering Based EEND-vector Clustering: A Robust System Fine-tuned on Simulated Conversations

Kai Li

GC1.3 130 The X-Lance Speaker Diarization System for the Conversational Short-phrase Speaker Diarization Challenge 2022

Tao Liu, Xu Xiang, Zhengyang Chen, Bing Han, Kai Yu and Yanmin Qian

GC1.4 132 TSUP Speaker Diarization System for Conversational Short-phrase Speaker Diarization Challenge

Bowen Pang, Huan Zhao, Gaosheng Zhang, Xiaoyue Yang, Yang Sun, Li Zhang, Qing Wang and Lei Xie

Challenge 2 

Intelligent Cockpit Speech Recognition Challenge (ICSRC)

GC2.1 142 The ISCSLP 2022 Intelligent Cockpit Speech Recognition Challenge (ICSRC): Dataset, Tracks, Baseline and Results

Ao Zhang, Fan Yu, Kaixun Huang, Lei Xie, Longbiao Wang, Eng Siong Chng, Hui Bu, Binbin Zhang, Wei Chen and Xin Xu

GC2.2 139 The FawAI ASR System for the ISCSLP 2022 Intelligent Cockpit Speech Recognition Challenge

Yujia Sun, Bing Ge, Bo Chen, Zhen Fu, Jinxin He, Hongwei Gao and Xue Wang

GC2.3 140 LeVoice ASR Systems for the ISCSLP 2022 Intelligent Cockpit Speech Recognition Challenge

Yan Jia, Mi Hong, Jingyu Hou, Kailong Ren, Sifan Ma, Jin Wang, Yinglin Ji, Fangzhen Peng, Lin Yang and Junjie Wang

GC2.4 141 Efficient Conformer-Based CTC Model for Intelligent Cockpit Speech Recognition

Hanzhi Guo, Yunshu Chen, Xukang Xie, Gaopeng Xu and Wei Guo

Challenge 3 

Chinese-English Code-Switching Automatic Speech Recognition (CSASR)

GC3.1 138 Summary on the ISCSLP 2022 Chinese-English Code-switching ASR Challenge

Shuhao Deng, Chengfei Li, Jinfeng Bai, Qingqing Zhang, Wei-Qiang Zhang, Runyan Yang, Gaofeng Cheng, Pengyuan Zhang and Yonghong Yan

GC3.2 135 The NPU-ASLP System for The ISCSLP 2022 Magichub Code-Swiching ASR Challenge

Yuhao Liang, Peikun Chen, Fan Yu, Xinfa Zhu, Tianyi Xu, Yingying Gao and Lei Xie

GC3.3 136 Hybrid CTC Language Identification Structure for Mandarin-English Code-Switching ASR

Hengxin Yin, Guangyu Hu, Fei Wang and Pengfei Ren

Oral Sessions and Sepecial Sessions

Oral 1:  Speech Recognition I

OS1.1 99 An Ensemble Teacher-Student Learning Approach with Poisson Sub-sampling to Differential Privacy Preserving Speech Recognition

Chao-Han Huck Yang, Jun Qi, Sabato Marco Siniscalchi and Chin-Hui Lee

OS1.2 25 Adaptive Attention Network with Domain Adversarial Training for Multi-Accent Speech Recognition

Yanbing Yang, Hao Shi, Yuqin Lin, Meng Ge, Longbiao Wang, Qingzhi Hou and Jianwu Dang

OS1.3 26 Multilingual Zero Resource Speech Recognition Base on Self-Supervise Pre-Trained Acoustic Models

Haoyu Wang, Wei-Qiang Zhang, Hongbin Suo and Yulong Wan

OS1.4 47 Towards Language-universal Mandarin-English Speech Recognition with Unsupervised Label Synchronous Adaptation

Song Li, Haoneng Luo, Wenxuan Hu, Yuan Liu, Shiliang Zhang, Lin Li and Qingyang Hong

OS1.5 49 Sequence Distribution Matching for Unsupervised Domain Adaptation in ASR

Qingxuan Li, Han Zhu, Liuping Luo, Gaofeng Cheng, Pengyuan Zhang, Jiasong Sun and Yonghong Yan

OS1.6 86 Improving Rare Words Recognition through Homophone Extension and Unified Writing for Low-resource Cantonese Speech Recognition

HoLam Chung, Junan Li, Pengfei Liu, Wai Kim Leung, Xixin Wu and Helen Meng

Oral 2:  Speech Production and Perception I

OS2.1 54 Perception and production of Mandarin vowels by teenagers--blind and sighted

Moyu Chen, Jing Qi and Xiyu Wu

OS2.2 70 The Production of Contrastive Focus by Children Learning Mandarin Chinese

Jing Lu and Ping Tang

OS2.3 77 Production Characteristics of Vowels in Standard Chinese by Preschool Bilingual Teachers

Linjiao Pan and Yuan Jia

OS2.4 81 Effects of Aspiration on Tone Production and Perception in Standard Chinese

Chong Cao and Aijun Li

OS2.5 84 The Disyllabic Tone Production and Tone Context Effect in Mandarin-speaking Children with Cochlear Implants

Jingwen Cheng, Yingming Gao, Yuchen Yan, Xiaoli Feng, Binghuai Lin and Jinsong Zhang

OS2.6 3 A preliminary ultrasonic investigation of tenseness in Northern Yi

Shuwen Chen

Oral 3:  Speech Synthesis

OS3.1 2 Style-Label-Free: Cross-Speaker Style Transfer by Quantized VAE and Speaker-wise Normalization in Speech Synthesis

Chunyu Qiang, Peng Yang, Hao Che, Xiaorui Wang and Zhongyuan Wang

OS3.2 37 Multi-speaker Multi-style Text-to-speech Synthesis with Single-speaker Single-style Training Data Scenarios

Qicong Xie, Tao Li, Xinsheng Wang, Zhichao Wang, Lei Xie, Guoqiao Yu and Guanglu Wan

OS3.3 51 Robust MelGAN: A robust universal neural vocoder for high-fidelity TTS

Kun Song, Jian Cong, Xinsheng Wang, Yongmao Zhang, Lei Xie, Ning Jiang and Haiying Wu

OS3.4 52 AccentSpeech: Learning Accent from Crowd-sourced Data for Target Speaker TTS with Accents

Yongmao Zhang, Zhichao Wang, Peiji Yang, Hongshen Sun, Zhisheng Wang and Lei Xie

OS3.5 28 CorrectSpeech: A Fully Automated System for Speech Correction and Accent Reduction

Daxin Tan, Liqun Deng, Nianzu Zheng, Yu Ting Yeung, Xin Jiang, Xiao Chen and Tan Lee

OS3.6 62 HILvoice: Human-in-the-Loop Style Selection for Elder-Facing Speech Synthesis

Xueyuan Chen, Qiaochu Huang, Xixin Wu, Zhiyong Wu and Helen Meng

Special Session 1:  Data Augmentation in Speech Technologies

SS1.1 103 Dynamic Thresholding on FixMatch with Weak and Strong Data Augmentations for Sound Event Detection

Tanmay Khandelwal and Rohan Kumar Das

SS1.2 118 Data Augmentation for Infant Cry Classification

Aastha Kachhi, Shreya Chaturvedi, Hemant A. Patil and Dipesh Kumar Singh

SS1.3 122 Low Pass Filtering and Bandwidth Extension for Robust Anti-spoofing Countermeasure Against Codec Variabilities

Yikang Wang, Xingming Wang, Hiromitsu Nishizaki and Ming Li

SS1.4 8 Improving Speech Recognition with Augmented Synthesized Data and Conditional Model Training

Shaofei Xue, Jian Tang and Yazhu Liu

SS1.5 85 Speaking style compensation on synthetic audio for robust keyword spotting

Houjun Huang and Yanmin Qian

SS1.6 45 A Study on Joint Modeling and Data Augmentation of Multi-Modalities for Audio-Visual Scene Classification

Qing Wang, Jun Du, Siyuan Zheng, Yunqing Li, Yajian Wang, Yuzhong Wu, Hu Hu, Chao-Han Huck Yang, Sabato Marco Siniscalchi, Yannan Wang and Chin-Hui Lee

Oral 4:  Voice Conversion & Spoofing Speech Detection

OS4.1 38 End-to-End Voice Conversion with Information Perturbation

Qicong Xie, Shan Yang, Yi Lei, Lei Xie and Dan Su

OS4.2 42 Mix-Guided VC: Any-to-many Voice Conversion by Combining ASR and TTS Bottleneck Features

Zeqing Zhao, Sifan Ma, Yan Jia, Jingyu Hou, Lin Yang and Junjie Wang

OS4.3 76 A New Spoken Language Teaching Tech: Combining Multi-attention and AdaIN for One-shot Cross Lauguage Voice Conversion

Dengfeng Ke, Wenhan Yao, Ruixin Hu, Qi Luo, Liangjie Huang, Qi Luo and Wentao Shu

OS4.4 116 The Impact of Room Acoustics on Replay Speech Signal

Madhu R. Kamble and Hemant A. Patil

OS4.5 124 Effect of Speaker-Microphone Proximity on Pop Noise: Continuous Wavelet Transform-Based Approach

Priyanka Gupta and Hemant A. Patil

OS4.6 127 Synthetic Voice Detection and Audio Splicing Detection using SE-Res2Net-Conformer Architecture

Lei Wang, Benedict Yeoh and Jun Wah Ng

OS4.7 144 Audio Splicing Localization: Can We Accurately Locate the Splicing Tampering?

Zhiping Zeng and Zhizheng Wu

Oral 5:  Speech Enhancement and Separation

OS5.1 71 Masking-based Neural Beamformer for Multichannel Speech Enhancement

Shuai Nie, Shan Liang, Zhanlei Yang, Longshuai Xiao, Wenju Liu and Jianhua Tao

OS5.2 36 Deep Multi-task Cascaded Acoustic Echo Cancellation and Noise Suppression

Junjie Li, Meng Ge, Longbiao Wang and Jianwu Dang

OS5.3 30 Boosting the Performance of SpEx+ by Attention and Contextual Mechanism

Chenyi Li, Zhiyong Wu, Wei Rao, Yannan Wang and Helen Meng

OS5.4 16 Assessing the Effect of Temporal Misalignment between the Probe and Processed Speech Signals on Objective Speech Quality Evaluation

Shangdi Liao and Fei Chen

OS5.5 6 Speech-enhanced and Noise-aware Networks for Robust Speech Recognition

Hung-Shin Lee, Pin-Yuan Chen, Yao-Fei Cheng, Yu Tsao and Hsin-Min Wang

OS5.6 57 Separate-to-Recognize: Joint Multi-target Speech Separation and Speech Recognition for Speaker-attributed ASR

Yuxiao Lin, Zhihao Du, Shiliang Zhang, Fan Yu, Zhou Zhao and Fei Wu

OS5.7 133 Speech Enhancement Based on CycleGAN with Noise-informed Training

Wen-Yuan Ting, Syu-Siang Wang, Hsin-Li Chang, Borching Su and Yu Tsao

Oral 6:  Speech Recognition II

OS6.1 10 Incorporating VAD into ASR System by Multi-task Learning

Meng Li, Yan Xia and Feng Lin

OS6.2 20 Improving ASR in Reverberant Environments

Yen-Lun Liao, Chi-Han Lin, Ren-Yuan Lyu and Jyh-Shing Roger Jang

OS6.3 23 3M: Multi-loss, Multi-path and Multi-level Neural Networks for speech recognition

Zhao You, Shulin Feng, Dan Su and Dong Yu

OS6.4 32 Multi-Level Modeling Units for End-to-End Mandarin Speech Recognition

Yuting Yang, Binbin Du and Yuke Li

OS6.5 72 Exploiting Single-Channel Speech for Multi-Channel End-to-End Speech Recognition: A Comparative Study

Keyu An, Ji Xiao and Zhijian Ou

OS6.6 73 Ensemble and Re-ranking based on Language Models to Improve ASR

Shu-Fen Tsai, Shih-Chan Kuo, Ren-Yuan Lyu and Jyh-Shing Roger Jang

Oral 7:  Speech Production and Perception II

OS7.1 19 Acoustic and Perceptual Study of Tones in Jin Chinese (Togtoh variety)

Yue Wang and Wen Liu

OS7.2 53 Acoustic-perceptual correlates of whispered Mandarin consonants

Min Xu, Jing Shao, Hongwei Ding and Lan Wang

OS7.3 55 Bilingual Advantage? Perception of the Japanese Consonant Length Contrast by Monolingual vs Bilingual Speakers of Mongolian

Kimiko Tsukada, Yurong and Badmaavanchin Munguntsetseg

OS7.4 66 Multichannel Emotional Perception in Chinese Female: Faces, Voices and Bodies

Ruiqi Ge and Xiyu Wu

OS7.5 128 Coda Nasal Perception in Wenzhou Wu and Rugao Mandarin by Native Speakers of Standard Mandarin

Yanyang Chen, Xinya Zhang, Ying Chen and Jiazheng Wang

OS7.6 22 Objective Hand Complexity Comparison between Two Mandarin Chinese Cued Speech Systems

Li Liu, Gang Feng, Xiaoxi Ren and Xianping Ma

Oral 8:  Speech Synthesis & Speaker Embedding

OS8.1 34 Rhythm-controllable Attention with High Robustness for Long Sentence Speech Synthesis

Dengfeng Ke, Yayue Deng, Yukang Jia, Jinlong Xue, Qi Luo, Ya Li, Jianqing Sun, Jiaen Liang and Binghuai Lin

OS8.2 74 AdaptiveFormer : A Few-shot Speaker Adaptative Speech Synthesis Model based on FastSpeech2

Dengfeng Ke, Ruixin Hu, Qi Luo, Liangjie Huang, WenHan Yao, Wentao Shu, Jinsong Zhang and Yanlu Xie

OS8.3 27 ECAPA-TDNN for Multi-speaker Text-to-speech Synthesis

Jinlong Xue, Yayue Deng, Yichen Han, Ya Li, Jianqing Sun and Jiaen Liang

OS8.4 78 Low-Resource Speech Synthesis with Speaker-Aware Embedding

Li-Jen Yang, I-Ping Yeh and Jen-Tzung Chien

OS8.5 44 A Phone-Level Speaker Embedding Extraction Framework with Multi-Gate Mixture-of-Experts Based Multi-Task Learning

Zhijunyi Yang, Mengjie Du, Rongfeng Su, Xiaokang Liu, Nan Yan and Lan Wang

OS8.6 120 Shuffle is What You Need

Wan Lin, Lantian Li and Dong Wang

Special Session 2:  Deep Noise Reduction

SS2.1 104 On the Use of Absolute Threshold of Hearing-based Loss for Full-band Speech Enhancement

Rohith Mars and Rohan Kumar Das

SS2.2 106 RAT: RNN-Attention Transformer for Speech Enhancement

Tailong Zhang, Shulin He, Hao Li and Xueliang Zhang

SS2.3 109 A Speech-Noise-Equilibrium Loss Function for Deep Learning-Based Speech Enhancement

Weitong Zhao, Fushi Xie, Kang Ouyang and Nengheng Zheng

SS2.4 101 Speakerfilter-Pro: an improved target speaker extractor combines the time domain and frequency domain

Shulin He, Hao Li and Xueliang Zhang

SS2.5 105 Two-Branch Network with Selective Kernel Convolution for Time-Domain Speech Enhancement

Hui Li, Zhihua Huang and Chuangjian Guo

SS2.6 11 Optimizing Shoulder to Shoulder: A Coordinated Sub-Band Fusion Model for Full-Band Speech Enhancement

Guochen Yu, Andong Li, Wenzhe Liu, Chengshi Zheng, Yutian Wang and Hui Wang


Oral 9:  Multimodality

OS9.1 46 Deep Learning Based Audio-Visual Multi-Speaker DOA Estimation Using Permutation-Free Loss Function

Qing Wang, Hang Chen, Ya Jiang, Zhe Wang, Yuyang Wang, Jun Du and Chin-Hui Lee

OS9.2 108 Multi-Task Joint Learning for Embedding Aware Audio-Visual Speech Enhancement

Chenxi Wang, Hang Chen, Jun Du, Baocai Yin and Jia Pan

OS9.3 80 Multimodal automatic speech fluency evaluation method for Putonghua Proficiency Test propositional speaking section

Jiajun Liu, Huazhen Meng, Yunfei Shen, Linna Zheng and Aishan Wumaier

OS9.4 114 Cantonese neural speech synthesis from found newscasting video data and its speaker adaptation

Raymond Chung

OS9.5 107 A Preliminary Study on Taiwanese OCR for Assisting Textual Database Construction from Historical Documents

Yuan-Fu Liao, Yu-Hsuan Huang, Matus Pleva, Daniel Hládek and Ming-Hsiang Su

OS9.6 18 Reconstruction of speech spectrogram based on non-invasive EEG signal

Di Zhou, Masashi Unoki, Gaoyan Zhang and Jianwu Dang

Oral 10:  Speech Prosody

OS10.1 7 J-TranPSP: A Joint Transition-based Model for Prosodic Structure Prediction, Word Segmentation and PoS Tagging

Binbin Shen, Jian Luan, Shengyan Zhang, Quanbo Shen and Yujun Wang

OS10.2 12 A Mandarin Prosodic Boundary Prediction Model Based on Multi-Source Semi-Supervision

Peiyang Shi, Zengqiang Shang and Pengyuan Zhang

OS10.3 59 English lexical stresses in non-native speech under adverse conditions

Mosi He, Ting Zhang, Bin Li and Kin Cheung

OS10.4 35 Stress Gravity of Neutral Tone Words in Different Information Structures

Jingwen Huang and Aijun Li

OS10.5 67 Prosodic Encoding of Mandarin Chinese Intonation by Uygur Speakers in Declarative and Interrogative Sentences

Tong Li, Hui Feng and Yuan Jia

OS10.6 102 In-group Advantage for Chinese and English Emotional Prosody in Quiet and Noise Conditions

Yuhan Yan, Shanpeng Li and Ying Chen

Oral 11:  Lightweight Model & Knowledge Distillation

OS11.1 48 Multi-Resolution Stacked 1D-CNN for Small-Footprint keyword Spotting with Two-Stage Detection

Jian Tang and Shaofei Xue

OS11.2 65 Lightweight End-to-End Deep Learning Model for Music Source Separation

Yao-Ting Wang, Yi-Xing Lin, Kai-Wen Liang, Tzu-Chiang Tai and Jia-Ching Wang

OS11.3 97 AdaVITS: Tiny VITS for Low Computing Resource Speaker Adaptation

Kun Song, Heyang Xue, Xinsheng Wang, Jian Cong, Yongmao Zhang, Lei Xie, Bing Yang, Xiong Zhang and Dan Su

OS11.4 43 Label-free Knowledge Distillation with Contrastive Loss for Light-weight Speaker Recognition

Zhiyuan Peng, Xuanji He, Ke Ding, Tan Lee and Guanglu Wan

OS11.5 121 Improving Speech Separation with Knowledge Distilled from Self-supervised Pre-trained Models

Bowen Qu, Chenda Li, Jinfeng Bai and Yanmin Qian

OS11.6 111 Text-Informed Knowledge Distillation for Robust Speech Enhancement and Recognition

Wei Wang, Wangyou Zhang, Shaoxiong Lin and Yanmin Qian

Oral 12:  Speech Technology for Health

OS12.1 94 Prediction of Depression Severity Based on Transformer Encoder and CNN Model

Jiahao Lu, Bin Liu, Zheng Lian, Cong Cai, Jianhua Tao and Ziping Zhao

OS12.2 5 Depressive Tendency Recognition by Fusing Speech and Text Features: A Comparative Analysis

Yimin He, Xiaoyong Lu, Jingyi Yuan, Tao Pan and Yafan Wang

OS12.3 17 Medical Difficult Airway Detection using Speech Technology

Zhikai Zhou, Shuang Cao, Zhengyang Chen, Bei Liu, Ming Xia, Hong Jiang and Yanmin Qian

OS12.4 88 CUEMPATHY: A Counseling Speech Dataset for Psychotherapy Research

Dehua Tao, Harold Chui, Sarah Luk and Tan Lee

OS12.5 24 Aphasia Detection for Cantonese-Speaking and Mandarin-Speaking Patients Using Pre-Trained Language Models

Ying Qin, Tan Lee, Anthony Pak Hin Kong and Feng Lin

OS12.6 39 Respiratory and laryngeal influences on voice in post-stroke dysarthria: a pilot study

Tinghao Zhao, Xiaoxia Du, Juan Liu, Rongfeng Su, Nan Yan and Lan Wang

Oral 13:  Listening Comprehension of Machines and Humans

OS13.1 110 End-to-end speech topic classification based on pre-trained model Wavlm

Tengfei Cao, Liang He and Fangjing Niu

OS13.2 79 BERT-based Chinese Medicine Named Entity Recognition Model Applied to Medication Reminder Dialogue System

Tsung-Hsien Yang, Matus Pleva, Daniel Hládek and Ming-Hsiang Su

OS13.3 29 Dialogue scenario classification based on social factors

Yuning Liu, Di Zhou, Masashi Unoki, Jianwu Dang and Aijun Li

OS13.4 112 BERT-LID: Leveraging BERT to Improve Spoken Language Identification

Yuting Nie, Junhong Zhao, Wei-Qiang Zhang and Jinfeng Bai

OS13.5 123 An Exploratory Study for Quantifying the Contextual Information for Successful Chinese L2 Speech Comprehension

Rian Bao, Linkai Peng, Yuchen Yan and Jinsong Zhang

OS13.6 92 The Contribution of Phonological and Fluency Factors to Chinese L2 Comprehensibility Ratings: A Case Study of Urdu-speaking Learners

Rian Bao, Linkai Peng, Yingming Gao and Jinsong Zhang

Oral 14:  Acoustic Phonetics & Prosody

OS14.1 21 An Acoustic Study on Fricative Vowel [] in Zhongwei Chinese

Xinyi Zhang and Wen Liu

OS14.2 69 Acoustic Features of Consonants of Standard Chinese and English by Uyghur Native Speakers

Yuan Jia and Xintong Zuo

OS14.3 33 A Study on Mandarin Chinese ""Bu” Tone Sandhi Followed by English Words

Kaige Gao and Xiyu Wu

OS14.4 68 An Entropy-based Study on the Acquisition of Mandarin Initial Consonants by Korean Learners

Xiaoli Feng, Yingming Gao, Jinsong Zhang and Yanchun Cao

OS14.5 58 Impacts of aging on suprasegmental and segmental encoding of vocally-expressed confidence in Wuxi dialect

Yujie Ji, Qiqi Sun, Zhikang Peng and Xiaoming Jiang

OS14.6 31 Acceptance of tonal and segmental variability correlates to inventory size in Mandarin Chinese

Julie Siying Chen and Stephen Politzer-Ahles

Copyright © ISCSLP 2022